เรื่องจริง! ที่กิจการส่วนใหญ่ ควรผันตัวเข้าสู่ธุรกิจออนไลน์